Basismonitor BAW - W

door Welldra & Aquame

Met behulp van de basismonitor Bestuursakkoord Water - Waterketen kan in een samenwerkingsregio de realisatie worden gemeten op de gestelde doelen. De monitor bestaat uit een toepassing in Excel. Om de realisatie te meten dient iedere organisatie een set vragen in te vullen. Daarvoor is een "Uitvraag" beschikbaar voor het referentiejaar 2010 en voor peiljaren (bijvoorbeeld 2014, 2015, etc.). Wanneer de uitvragen zijn ingevuld, kan de monitor-coördinator in de regio de uitvragen inladen in de "Basismonitor BAW-W". Vervolgens kunnen analyses uitgevoerd worden en rapportages worden afgedrukt.

In totaal bestaat de regionale monitor uit de volgende onderdelen:
- Een uitvraag 2010
- Een uitvraag peiljaar
- De monitor BAW-W
- De handleiding Regionale Monitor BAW-W – Methode
- De handleiding Regionale Monitor BAW-W – Proces
- De handleiding Regionale Monitor BAW-W – Toelichting bij Uitvraag
- De website www.monitorbaw.nl

Indicatoren uit Basismonitor BAW-W

KWALITEIT

De kwaliteit wordt gevolgd aan de hand van vijf tot tien vragen per deelaspect. De monitor vooronderstelt een zekere basiskwaliteit van het afvalwaterketenbeheer: dat wat elke gemeente/waterschap normaliter doet. De monitor richt zich daarom specifiek op zaken die de komende jaren doorontwikkeld dienen te worden, zoals het meewegen van risico’s, het vergroten van het inzicht in het functioneren en het sluiten van plan-do-check-act cycli.

KWETSBAARHEID

De ontwikkeling van de robuustheid van het beheer (dit is complementair aan de kwetsbaarheid) kan in de loop van de tijd worden gevolgd. De kwetsbaarheid wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat een significant deel van zijn tijd aan een werkproces besteed en de mate waarin samenwerking tussen organisaties vorm heeft gekregen.

SAMENWERKING

Samenwerking meet in welke mate de kwetsbaarheid afneemt doordat er wordt samengewerkt met andere gemeenten uit de regio, het waterschap, drinkwaterbedrijven of met publieke uitvoeringsorganisaties.

KOSTEN

De kosten worden per organisatie in beeld gebracht. Dit betreft 2010, het meest recente jaar en prognoses voor 2020. Eén prognose 2020 zoals af te leiden van de in 2010 geldende kostenprognoses (lees: GRP’s en bijbehorende kostendekkingsplannen) en één prognose 2020 op basis van geactualiseerde kostendekkingsplannen. Het beeld laat zien in welke mate de regio op weg is om de beoogde besparingsdoelstelling te halen. Tevens is per gemeente een vergelijk zichtbaar met andere gemeenten binnen de regio.

In de basismonitor worden de prestaties gemeten voor de indicatoren kosten, kwaliteit, en kwetsbaarheid. Lees verder door te klikken op een ander icoon.