FAQ

Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

Werkt de BAW monitor met Office 2016 ?

Ja, de monitor kan gebruikt worden met Office 2016. Er doen zich helaas wel problemen voor met de macrobeveiliging in deze office versie. Hierdoor werkt een aantal knoppen op de startpagina niet. Open het bijgevoegde bestand voor de oplossing van dit probleem. Oplossing Office 2016

Waaruit bestaat de Basismonitor BAW-W die de regio's ontvangen?

De Basismonitor BAW-W bestaat uit een Exceltoepassing "Basismonitor BAW-W", een uitvraagsheet voor de gegevens in 2010, een uitvraagsheet voor het peiljaar 2014 (ook te gebruiken voor andere jaren) en drie handleidingen.

Wat wordt er gemeten in de Basismonitor BAW-W?

Alle aspecten van het Bestuursakkoord Water - Waterketen, namelijk kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Daarnaast wordt ook de samenwerking tussen organisaties in de waterketen in kaart gebracht om te bepalen in welke mate de kwetsbaarheid door de samenwerking afneemt.

Wat gaat er gebeuren met de resultaten van de Basismonitor BAW-W?

De resultaten van de Basismonitor zijn door en voor de regio’s. Als er onvoldoende voortgang wordt geconstateerd, kan de regio mede op basis van de monitor (aanvullende) acties benoemen.
De basismonitor levert ook een zogenaamd ‘landelijk overzicht’ waarmee de vragen van VNG en UvW voor de landelijke monitor beantwoord kunnen worden. Het is aan de regio om te bepalen of en hoe deze gegevens worden gebruikt voor de landelijke uitvraag.

Wanneer ben ik een deelnemende organisatie in de Basismonitor BAW-W?

De VNG en UvW hebben voor alle regio's in Nederland de basismonitor ter beschikking gesteld. De monitor-coördinator van een regio stuurt alle gemeenten en waterschappen in de eigen regio een Uitvraag toe. Als er voor het rioleringsbeheer intensief wordt samengewerkt met het drinkwaterbedrijf, dan ontvangt ook het drinkwaterbedrijf een Uitvraag. Datzelfde geldt voor publieke uitvoeringsorganisaties.

Moet ik als regio of deelnemende organisatie betalen voor de Basismonitor BAW-W?

Nee, de UvW en VNG hebben de Basis-monitor BAW-W voor de periode 2015-2017 ter beschikking gesteld voor alle regio's en deelnemende organisaties.

Worden de gegevens centraal opgeslagen die ik als deelnemende organisatie invul?

Nee, er is geen centrale database. De monitor-coördinator verzamelt alle Uitvragen en kan in de eigen basismonitor van de regio de gegevens direct verwerken in de Exceltoepassing. Met behulp van de spreadsheets kan de de regio zelfstandig de voortgang in beeld brengen.

Wanneer kan ik de Uitvraag ontvangen?

In de eerste week van maart 2015 worden de onderdelen van de monitor aan de regio monitor-coördinator gestuurd. Daarna kan de regio monitor-coördinator de Uitvragen doorsturen naar deelnemende organisaties (gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en uitvoeringsorganisaties).

Is er een helpdesk voor de Basismonitor BAW-W?

Ja, er is beperkte helpdeskondersteuning voor de Basismonitor BAW-W (gemiddeld 1 uur per jaar per regio). De helpdeskfunctie is alleen beschikbaar voor monitor-coördinatoren en is alleen bedoeld voor het ondersteunen bij het gebruik van de monitor als instrument. De helpdesk kan alleen via de mail worden benaderd (helpdesk@monitorbaw.nl).

INVULLEN UITVRAAGSHEET

Welke applicatie heb ik nodig om de Uitvraag te kunnen invullen?

De Uitvraag werkt het beste met Microsoft Excel 2013. Daarnaast werkt het ook op Excel 2007 en 2010. Ook op een Windows tablet en iPad werkt de Uitvraag in de Microsoft Excel app (niet op een Androïd tablet omdat beveiligde cellen niet goed verwerkt worden).

Is het noodzakelijk om alle bladen volledig in te vullen?

Ja! Wanneer niet alle bladen volledig zijn ingevuld dan worden de gegevens niet in alle berekeningen meegenomen en ontstaan er onjuiste resultaten (bij regio- en clustergegevens).

Wat moet ik doen als ik niet alle gegevens heb en toch de uitvraag wil inlezen?

Op het tabblad algemeen kunnen bij de adresgegevens ook spaties worden ingevoerd. Op het kosten tabblad kan bij de boekwaarde een nul worden ingevoerd wanneer de boekwaarde niet beschikbaar is. De boekwaarde wordt niet in berekeningen meegenomen. Controleer of elk tabblad van de uitvraag 100% aangeeft en controleer na het inlezen in de monitor of op het startblad alle data in de overzichtstabel een blanco achtergrond hebben (met uitzondering van de gegevens van waterschappen, waterbedrijven en uitvoeringsorganisaties).

Onze gemeenten zijn tussen 2010 en 2014 gefuseerd, hoe moeten we omgaan met de gegevens?

De gegevens van de 'samenstellende organisaties' zullen over 2010 moeten worden opgeteld.

Waarom moet er ook een uitvraagsheet voor de gegevens van 2010 worden ingevuld?

2010 is het referentiejaar voor het Bestuursakkoord Water.

Moet ik als waterschap alles invullen?

Vrijwel alles. Alleen de systeemkenmerken hoeven niet te worden ingevuld.

Wat te doen als het waterschap in meerdere regio’s actief is?

De monitor is gericht op regio’s. Als het waterschap in meerdere regio’s actief is, gelden de volgende aanbevelingen:

• Vul de uitvraag per regio in.
• Voor de kosten en opbrengsten wordt dat deel van de kosten en opbrengsten van het waterschap genomen dat aan de regio toegerekend kan worden. Het blijkt vaak het meest praktisch om dit op basis van inwoneraantallen te doen.
• Vul het tabblad kwaliteit in (voor alle regio’s doorgaans hetzelfde).
• Vul het tabblad kwetsbaarheid in (voor alle regio’s doorgaans hetzelfde).
• Vul het tabblad samenwerking in. Voor iedere regio verschillend omdat elke regio andere samenwerkingspartners kent.

Eenzelfde aanpak kan worden toegepast als een gemeente of drinkwaterbedrijf in meerdere regio’s actief is.

Moet ik als drinkwaterbedrijf alles invullen?

Nee.

Drinkwaterbedrijven kunnen er voor kiezen om de financiële gegevens aan te leveren over 2010 en het peiljaar. Deze gegevens worden dan meegenomen in de diverse overzichten zodat u bijvoorbeeld inzicht krijgt in de totale waterketenkosten per inwoner. De drinkwaterbedrijven worden niet meegenomen in de doelstellingen in de regio. Deze doelen richten zich alleen op de afvalwaterketen (de basismonitor is primair een instrument van VNG/UvW).

Als het drinkwaterbedrijf intensief samenwerkt met gemeenten op het gebied van binnendiensttaken rioleringsbeheer, dient het drinkwaterbedrijf voor het peiljaar de vragen over kwetsbaarheid en samenwerking in te vullen. U hoeft slechts die medewerkers te vermelden die een significant deel van hun tijd (10 uur per week) binnendiensttaken rioleringsbeheer uitvoeren voor gemeenten binnen de regio.

Moet ik als publieke uitvoeringsorganisatie alles invullen?

Nee. U hoeft alleen de uitvraag over het peiljaar in te vullen en kunt kosten en kwaliteit overslaan. De vragen over kwetsbaarheid en samenwerking moeten wel worden ingevuld. U hoeft slechts die medewerkers te vermelden die een significant deel van hun tijd (10 uur per week) binnendiensttaken rioleringsbeheer uitvoeren voor gemeenten binnen de regio.

Wie verzamelt de ingevulde uitvraagsheets?

De monitor-coördinator van de regio.

Wie zorgt voor de update van de uitvraagsheet?

Het is praktisch wanneer de monitor-coördinator van de regio de uitvraagsheet update en de ge-update versie aan de deelnemers rondstuurt.

Mijn vraag over het invullen van de uitvraagsheet staat er niet tussen, wie kan mij verder helpen?

Het eerste aanspreekpunt voor vragen bij het invullen van de uitvraagsheets is de monitor-coördinator van de regio. De monitor-coördinator kan desgewenst contact opnemen met helpdesk@monitorbaw.nl

GEBRUIKEN MONITOR

Welke applicatie heb ik nodig om de Basismonitor BAW-W te kunnen gebruiken?

De Basismonitor BAW-W is een Exceltoepassing en werkt met Microsoft Excel 2013 en 2010. Oudere versies werken niet. De monitor kan alleen op Windows PC’s worden gevuld.

Is het mogelijk om ook andere indicatoren mee te nemen in de monitor?

In de Basismonitor-BAW W worden kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid in kaart gebracht. Als u deze indicatoren anders in beeld wilt brengen of andere indicatoren wilt toevoegen kunt u contact opnemen met wensen@monitorbaw.nl. De kosten voor eventuele uitbreidingen zullen wel door de regio’s zelf moeten worden gefinancierd.

Moet ik in de monitor macro's toestaan?

Ja, zonder macro's werkt de exceltoepassing niet.

De Uitvraagsheet van het waterschap is niet compleet ingevuld, klopt dit?

Ja, omdat waterschappen geen systeemkenmerken invullen, hoeven zij de monitor maar voor 97% in te vullen.

De Uitvraagsheet van het drinkwaterbedrijf of publieke uitvoeringsorganisatie is ook niet compleet ingevuld, klopt dit?

Ja, drinkwaterbedrijven en publieke uitvoeringsorganisaties hoeven alleen de gegevens over kwetsbaarheid en samenwerking in te vullen. Compleet is de monitor dan voor 54% ingevuld. Als drinkwaterbedrijven ook financiële gegevens aanleveren, loopt het percentage op naar 77%.