Wensen?

voor uitbreiding op basismonitor

VNG en UvW stellen de basismonitor in de periode 2015-2017 ter beschikking. Met behulp van de basismonitor Bestuursakkoord Water - Waterketen kan de realisatie van de in de regio gestelde doelen ten aanzien van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid eenvoudig en snel worden gemeten.

Indien u extra wensen heeft, kunnen wij de monitor voor u op maat maken. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van de dimensie duurzaamheid. In een eerdere versie van de monitor hebben wij voor de regio RIVUS al eens de duurzaamheid verkennend in beeld gebracht.

Als u wensen heeft: neem gerust contact met ons op via wensen@monitorbaw.nl. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan om begeleiding van het proces van monitoren.

Voorbeeld van uitbreiding op Basismonitor BAW-W

Aquame en Welldra kunnen de monitor ook op maat maken. De basismonitor rapporteert op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. In een uitbreiding op de monitor kunnen bijvoorbeeld ook resultaten op duurzaamheid worden meegenomen. Lees verder door te klikken op een ander icoon.

GEGEVENS

De data wordt beschikbaar gesteld als een tabel. Hierdoor bent u in staat om ook zelf de gegevens verder te analyseren.

KOSTEN

De kosten worden per organisatie in beeld gebracht. Dit betreft 2010, het meest recente jaar en prognoses voor 2020. Eén prognose 2020 zoals af te leiden van de in 2010 geldende kostenprognoses (lees: GRP’s en bijbehorende kostendekkingsplannen) en één prognose 2020 op basis van geactualiseerde kostendekkingsplannen. Het beeld laat zien in welke mate de regio op weg is om de beoogde besparingsdoelstelling te halen. Tevens is per gemeente een vergelijk zichtbaar met andere gemeenten binnen de regio.

KWALITEIT

De kwaliteit wordt gevolgd aan de hand van vijf tot tien vragen per deelaspect. De monitor vooronderstelt een zekere basiskwaliteit van het afvalwaterketenbeheer: dat wat elke gemeente/waterschap normaliter doet. De monitor richt zich daarom specifiek op zaken die de komende jaren doorontwikkeld dienen te worden, zoals het meewegen van risico’s, het vergroten van het inzicht in het functioneren en het sluiten van plan-do-check-act cycli.

KWETSBAARHEID

De ontwikkeling van de robuustheid van het beheer (dit is complementair aan de kwetsbaarheid) kan in de loop van de tijd worden gevolgd. De kwetsbaarheid wordt bepaald op basis van het aantal werknemers dat een significant deel van zijn tijd aan een werkproces besteed en de mate waarin samenwerking tussen organisaties vorm heeft gekregen.

DUURZAAMHEID

Op verzoek van samenwerkingsregio RIVUS is medio 2014 een aanpak ontwikkeld om ook de ontwikkeling van duurzaamheid in beeld te brengen. Voor dit aspect wordt gekeken naar terugwinnen van grondstoffen en energie, het omgaan met het dossier ‘nieuwe stoffen’, de ontwikkeling van Routekaart afvalwaterketen 2030 en het realiseren van de klimaatbestendige stad.

SAMENWERKING

Samenwerking meet in welke mate de kwetsbaarheid afneemt doordat er wordt samengewerkt met andere gemeenten uit de regio, het waterschap, drinkwaterbedrijf of met publieke uitvoeringsorganisaties.