Over ons

Welldra & Aquame

ONS TEAM

Hans van der Eem (Welldra) en Rob Visser (Aquame) hebben samen de regionale voortgangsmonitor ontwikkeld, die in opdracht van UvW en VNG is doorontwikkeld tot een versie die in alle regio’s kan worden toegepast. Hans en Rob zijn studiegenoten Civiele Gezondheidstechniek. Het eerste idee voor de monitor is ontstaan bij de nulmeting in de regio Friesland. Daarna is het thema kwetsbaarheid verder verfijnd en kwaliteit toegevoegd. Deze versie, aangevuld met duurzaamheid, is in de regio RIVUS gebruikt. Vervolgens hebben Hans en Rob de monitor op verzoek van VNG/UvW doorontwikkeld tot een zelfstandig te gebruiken instrument. Daarbij is ook een aantal wensen van regiotrekkers toegevoegd. De monitor is vervolgens getest in de regio’s RIVUS en Albasserwaard en Vijfheerenlanden.

Hans van der Eem

De activiteiten van Hans van der Eem richten zich volledig op samenwerking tussen organisaties op het gebied van water. Hij is hiermee in 2002 bij Berenschot begonnen en heeft dit sinds 2004 doorgezet vanuit zijn eigen bedrijf Welldra.

Hans werkt grotendeels door heel Nederland waarbij hij regio’s ondersteunt bij het realiseren van de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water en het initiëren van een meer duurzame waterketen.

Daarnaast is hij actief in Den Haag waar hij Rijk en koepels ondersteunt bij het waterketenbeleid. Hij is onder meer secretaris van de stuurgroep Drinkwater-, Riolering- en Afvalwaterbeleid, waarin het beleid over de waterketen wordt afgestemd. Hij was bijvoorbeeld penvoerder van het landelijk feitenonderzoek doelmatig beheer waterketen en de update ervan en was lid van het aanjaagteam innovatie waterketen dat onder meer de langetermijnvisie Verbindend Water heeft opgesteld.

Maar bovenal is Hans van der Eem een gedreven en enthousiast samenwerker, die even makkelijk spart met professional, manager als bestuurder.

Rob Visser

De activiteiten van Rob Visser richten zich op assetmanagement, organisatieontwikkeling en opdrachtgeverschap. Hij heeft 30 jaar ervaring in de watersector, waarvan 20 jaar in leidinggevende posities bij drinkwaterbedrijven. Inmiddels houdt hij zich al meer dan 7 jaar bezig met advisering en projectmanagement in de waterketen vanuit zijn eigen bedrijf Aquame.

Naast het adviseren bij organisatieveranderingen op het gebied van onderhoud, productie, beheer en beleid heeft Rob veel ervaring als opdrachtgever van grote projecten. Het monitoren van organisaties met behulp van (prestatie¬)¬indicatoren op het gebied van investeringen, werkprocessen, verzuim en prestaties is hierbij steeds een belangrijk aspect. Vanuit zijn interesse voor het belang van opdrachtgeverschap draagt hij in IPMA-verband bij aan de ontwikkeling van opdrachtgeverschap. Bij het adviseren over assetmanagement vraagstukken, richt Rob zich niet alleen op visie ontwikkeling, maar ook op de praktische realisatie ervan.

Rob is enthousiast over de kansen die samenwerken in de waterketen biedt. De menselijke en veranderkundige aspecten hebben zijn bijzondere interesse. Hij daagt uit om essentiële veranderingen te realiseren.